access_time 2020-01-09 label งานด่วน

พนักงานการตลาด

พนักงานการตลาด
  • บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จํากัด

    บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จํากัด

    ตำแหน่ง: พนักงานการตลาด
    เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
สวัสดิการ :
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานใหญ่ 1/2 หมู่ 6 เทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
info@mabin.co.th
TEL: 0899927326
คุณสมบัติผู้สมัคร :
จำนวนที่รับ : 3 คน
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
เพศ : ไม่ระบุ
สถานภาพ : โสด